คอร์สเรียนชีววิทยาออนไลน์ Bio by Oat เล่ม 8

เนื้อหา :

- การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

- ยีนและโครโมโซม

- เทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์

เรียนได้ทั้งหมด 25 ชั่วโมง

ระยะเวลาที่เรียนได้ 90 วัน (3 เดือน)

มีหนังสือเรียน (พิมพ์สีทั้งเล่ม) และแบบฝึกหัดข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยแยกเรื่องให้ฟรี 1 เล่ม (225 หน้า)

 

ราคาสินค้า :

2900 บาท