คอร์สเรียนชีววิทยาออนไลน์ Bio by Oat เล่ม 7

เนื้อหา :

- โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก

- การสังเคราะห์ด้วยแสง

- การสืบพันธุ์ของพืชดอก

- การตอบสนองของพืช และฮอร์โมนพืช

เรียนได้ทั้งหมด 25 ชั่วโมง

ระยะเวลาที่เรียนได้ 90 วัน (3 เดือน)

มีหนังสือเรียน (พิมพ์สีทั้งเล่ม) และแบบฝึกหัดข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยแยกเรื่องให้ฟรี 1 เล่ม (285 หน้า)

 

ราคาสินค้า :

2900 บาท