คอร์สเรียนชีววิทยาออนไลน์ Bio by Oat เล่ม 5

เนื้อหา :

- การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต (ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก)

- การรับรู้และตอบสนอง (ระบบประสาท)

เรียนได้ทั้งหมด 20 ชั่วโมง

ระยะเวลาที่เรียนได้ 90 วัน (3 เดือน)

มีหนังสือเรียน (พิมพ์สีทั้งเล่ม) และแบบฝึกหัดข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยแยกเรื่องให้ฟรี 1 เล่ม (129 หน้า)

 

ราคาสินค้า :

2500 บาท