คอร์สเรียนชีววิทยาออนไลน์ Bio by Oat เล่ม 4 

การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต

เนื้อหา :

- ระบบหายใจ (ระบบแลกเปลี่ยนก๊าซ)

- ระบบขับถ่าย

- ระบบหมุนเวียนเลือด

- ระบบน้ำเหลือง และภูมิคุ้มกัน

- การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย

เรียนได้ทั้งหมด 25 ชั่วโมง

ระยะเวลาที่เรียนได้ 90 วัน (3 เดือน)

มีหนังสือเรียน (พิมพ์สีทั้งเล่ม) และแบบฝึกหัดข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยแยกเรื่องให้ฟรี 1 เล่ม (194 หน้า)

ราคาสินค้า :

2900 บาท