คอร์สเรียนชีววิทยาออนไลน์ Bio by Oat เล่ม 2 

เนื้อหา :

- โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 

- การลำเลียงสารผ่านเซลล์

- การแบ่งเซลล์

เรียนได้ทั้งหมด 15 ชั่วโมง

ระยะเวลาที่เรียนได้ 90 วัน (3 เดือน)

มีหนังสือเรียน (พิมพ์สีทั้งเล่ม) และแบบฝึกหัดข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยแยกเรื่องให้ฟรี 1 เล่ม (137 หน้า)

 

ราคาสินค้า :

1700 บาท