คอร์สเรียนชีววิทยาออนไลน์ Bio by Oat เล่ม 10

เนื้อหา :

- ระบบนิเวศ

- ประชากร

- มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

เรียนได้ทั้งหมด 16 ชั่วโมง

ระยะเวลาที่เรียนได้ 90 วัน (3 เดือน)

มีหนังสือเรียน (พิมพ์สีทั้งเล่ม) และแบบฝึกหัดข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยแยกเรื่องให้ฟรี 1 เล่ม (292 หน้า)

ราคาสินค้า :

1800 บาท