คอร์สเรียนชีววิทยาออนไลน์ Bio by Oat เล่ม 1

เนื้อหา :

- ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต

- การศึกษาชีววิทยา และกล้องจุลทรรศน์

- เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต และเอนไซม์

เรียนได้ทั้งหมด 15 ชั่วโมง

ระยะเวลาที่เรียนได้ 90 วัน (3 เดือน)

มีหนังสือเรียน (พิมพ์สีทั้งเล่ม) และแบบฝึกหัดข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยแยกเรื่องให้ฟรี 1 เล่ม (112 หน้า)

ราคาสินค้า :

1700 บาท